(2009 – 2014) Neformalno izkustveno raziskovalno učenje – promocija znanja in znanosti

Program izvaja Center eksperimentov Koper, organizacijska enota DMFA Koper. Programa sofinancira ARRS.

Področje, vsebina in rezultati infrastrukturnega programa.

Program neformalno izkustveno raziskovalno učenje – promocija znanja in znanosti poteka na treh izvedbenih ravneh:

– implementacija neformalnih oblih učenja v spodbudnem učnem okolju izkustvenega centra,
– raziskovanje in razvoj neformalnega učenja,
– aktivnosti za promocijo znanja in znanosti.

Med ciljnimi populacijami je bil program zelo dobro sprejet. To se odraža po navdušujočih zapisih v knjigi vtisov, v mnenjih uporabnikov in rezultatih anket.

Rezultati programa so se realizirali z izvedbo vsebin:
– Načrtovanje in postavitev novih interaktivnih eksperimentov “naredi sam”,
izdelava eksperimentalne in druge opreme ter navodil zanje.
– Posodabljanje že obstoječih interaktivnih eksperimentov “naredi sam”
izdelava eksperimentalne in druge opreme ter navodil zanje.
– Načrtovanje in izvajanje demonstracijskih eksperimentov
ter izdelava eksperimentalne in druge opreme zanje.
– Vodenje obiskovalcev in skupin pri eksperimentalnem raziskovanju
v Centru eksperimentov Koper (v obeh uradnih jezikih narodno mešanega
območja, t.j. slovenščini in italijanščini, ter angleščini).
– Priprava in izvedba avtorsko igrane gledališke predstave
z inovativnim scenografskim pristopom in izdelavo rekvizitov.
– Načrtovanje in izvajanje kreativnih delavnic ter izdelava potrebne didaktično
eksperimentalne opreme.
– Načrtovanje in izvajanje interaktivnih predavanj.
– Načrtovanje in izvajanje drugih aktivnosti s področja neformalnega učenja.
– Priprava in izdelava spremljajočega didaktičnega in drugega promocijskega
gradiva.
– Opremljanje in vzdrževanje stalnega razstavno eksperimentalnega prostora.
– Opremljanje in vzdrževanje muzejskega kotička.
– Oblikovanje in vzdrževanje spletnih strani.

– Priprava in izvedba aktivnosti, ki promovirajo znanje in znanost.
– Poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim.
– Načrtovanje in postavitev tematskih razstav ter gostovanje potujočih razstav.
– Priprava in izdelava gradiv za popularizacijo znanja in znanosti.
– Sodelovanje z mediji pri promociji znanja in znanosti ter predstavljanju programa.
– Vključevanje v programe in projekte drugih organizacij z namenom promovirati
znanje in znanost (Dan mediteranske obale, Oživela ulica, Vikend v Kopru, Anabdi, Dan Sonca…)

– Razvijanje didaktike neformalnega učenja.
– Izvajanje programa za dopolnitev šolskih in obšolskih dejavnosti, tematskih dni.
– Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v neformalno izkustveno učenje.
– Sodelovanje in svetovanje mentorjem, učiteljem pri izvajanju eksperimentalnega
pouka in vaj, vodenju raziskovalnih nalog ter delu z nadarjenimi učenci.
– Vzpodbujanje interdisciplinarnega obravnavanja problemov in povezovanja med
naravoslovnimi ter ostalimi znanostmi.
– Povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami, ki zasledujejo skupne cilje
programa.

Cilji delavnic, ki smo jih izvajali, so bili spodbujati naravoslovne zamisli otrok in mladih, vzpodbujati njihovo radovednost in kreativnost, jih usmerjati k razmišljanju in sistematičnemu spoznavanju zakonitosti, uvajati zgodnje neformalno naravosovno učenje.
Izvajali smo serijo delavnic iz matematike, naravoslovja in robotike. Vsebine in izvedba je bila prilagojena kognitivni stopnji udeležencev. Delavnice smo izvajali v vrtcih, šolah in v Centru. Delavnice robotike in fizikalno igrano gledališko predstavo smo izvajali tudi v zamejstvu; Italiji, Avstriji, Madžarskem in Hrvaškem.
Metodičen poudarek pri delavnicah za predšolske otroke je bil na igri in gibanju. Igra je osrednja razvojna in učna dejavnost ter otrokova temeljna pravica. Otrok ob njej pridobiva nova izkustva in ustvarja lepe spomine. Gibanje na otroka deluje celostno in mu z množico gibalnih možnosti omogoča razvoj tako na psihomotoričnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju.
Za izvedbo delavnic robotike smo uporabljali komplete LEGO Educational Mindstorms NXT. Delavnice, ki so bile namenjene osnovnošolcem in srednješolcem ter v nekaterih primerih tudi njihovim staršem. Na delavnicah so se naučili, kako se robota sestavi in kako se ga programira za opravljanje zaželene naloge. Z osvojenim znanjem je bila odprta pot domišljije in kreativnosti za lastno ustvarjanje.
Naravoslovne delavnice so obdelovale različne vsebine, vsem pa je bil skupen cilj spodbujati zamisli in inovativnost za uporabo spoznanih vsebin v vsakdanjem življenju in možnih tehnoloških izkoriščanj.
Vez med kulturno dediščino in tehnologijo vzpostavlja razstava muzejskih tehtnic. Ob asistenci demonstratorja je možno tehtnice uporabiti in prikazati različne načine tehtanja.

K ciljem uvajati mlade v raziskovalno delo, jim dati potrebna znanja in veščine za vodenje raziskovalnih projektov, razvijati raziskovalne vrednote in kulturo je bil usmerjen projekt robotike Frst Lego League, ki je na tekmovanju dosegel odličen uspeh. O dejavnosti v okviru projekta je bil v produkciji RTV Slovenije in mednarodne izmenjave posnet dokumentarni film rešitev za starejše. Film je bil nagrajen s priznanjem Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

Cilji promocije znanja in znanosti, približevanje znanosti ne znanstveniku, vzpodbujanje komunikacije med znanostjo in javnostmi so bili vpeti predvsem v predavanja, ki na poljuden način predstavljajo dosežke znanosti, in prireditve, Dnevi znanja v Kopru, Dan raziskovalcev v okviru projekta SM RIS, Oživela ulica, Eco teden, Vikend v Kopru, Anabdi …
Predstavljati sodobne dosežke znanosti na poljuden in širši javnosti dostopen način je lahko dandanes svojevrsten izziv tudi za vrhunskega raziskovalca. Živimo namreč v času, ko so izjemni znanstveni in tehnološki dosežki postali del našega vsakdanjika, dostopni so vsakomur zgolj s pritiskom na gumb. Obenem smo kar nekako ponosni, da nam ni treba nič vedeti o njihovem delovanju. Tako zlahka pozabimo na pomembna odkritja in raziskovalno delo znanstvenikov, katerih spoznanja oblikujejo današnji svet. Priča smo bizarni situaciji, ko se na eni strani znanstveni dosežki kopičijo, na drugi strani pa narašča nezainteresiranost, širi se praznoverje. S aktivnostmi povezanimi z muzejskimi eksponati smo spodbujali zanimanje za »kako to deluje«.

Center eksperimentov Koper je izvajal javna opazovanja s predavanji iz astronomije.

Cilju zmanjševanja socialne izključenosti otrok in mladih center posveča posebno skrb.
Otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij je bil zagotovljen obisk izkustvenega centra in eksperimentiranja v njem brez vstopnine. Želimo in delamo na tem, da imajo vsi otroci možnost na zabaven način spoznavati zakonitosti narave, da jih znanost začne zanimati in da v njih vzbujamo potenciale ter jih motiviramo za študij naravoslovja.
Ker se v spodbudnem učnem okolju poveča motivacija za doseganje učnih ciljev in možnost socializacije ter reintegracije smo za mlade iz marginalnih skupin, ki so vključeni v PUM (projektno učenje mladih), prilagodili vodenje po Centru eksperimentov Koper in razlago.
Ogled in preizkus preprostejših eksperimentov z prilagajanjem izvajanjem in vodenjem smo pripravili izvajali za otroke in mlade s posebnimi potrebami.

Cilj programa je bil tudi upoštevati in izvajati kompleksno jezikovno specifiko okolja v katerem poteka program.
Na obmejnem jezikovnem prostoru, kjer se stikata in prepletata slovenščina in italijanščina je poleg vsebine programa zelo pomemben tudi jezikovni vidik.
– Program je prispeval k razvijanju jezikovnih zmožnosti in sposobnosti (predvsem na področju strokovne terminologije) ter ozaveščanju položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije.
– Izrazita skrb za jezik je bila posvečena slovenščini v stikih s slovenci v zamejstvu in pri
obiskih iz zamejstva. S programom smo implicitno ohranjali, krepili in razvijali slovenski jezik in kulturo ter krepili vezi z domovino.
– Na območju Slovenije, kjer živi italijanska narodna manjšina, sta uzakonjena dva uradna jezika: slovenščina in italijanščina. (Z razliko od drugega dela države, ker poteka pouk dvojezično, na tem delu poteka pouk le enojezično, v slovenščini ali italijanščini.) V Centru eksperimentov Koper smo ob obisku skupin z italijanskim učnim jezikom aktivnosti programa izvajali v italijanščini.

Okrepili smo sodelovanje z organizacijami, ki zasledujejo podobne cilje, kot naš program.
Vključili smo se v vsebinske mreže (Edukacija, mreža NVO za vseživljensko učenje; Omrežen.si Omrežena.si, krepitev socialnega kapitala mladih; MINOV vsebinska mreža NVO na področju Raziskovanja in Znanosti).

Infrastrukturna podpora raziskovalnim in razvojnim programom ter projektom.

Glede na področje dela je center zagotavljal infrastrukturno podporo na izvedbeni ravni z nudenjem opremljenega prostora s specifičnimi rekviziti in IKT za potrebe ob testiranju tez na področju neformalnega izobraževanja, razvijanjem didaktičnih pripomočkov, sodelovanjem pri izvajanju in testiranju v spodbudnem učnem okolju na populaciji sestavljeni iz skupin naključnih obiskovalcev in organiziranih vzgojnih skupin iz vrtcev. Predvsem dostopnost in odprtost za vse uporabnike predstavlja ekonomičnost in dobro izkoriščenost vseh kapacitet infrastrukturne podpore.
– Stalni razstavno-eksperimentalni prostor, odprt za ciljne skupine in javnost, je izrednega pomena tudi za raziskovalno-razvojne in izobraževalne institucije. V centru lahko izvajajo in testirajo aktivnosti s področja neformalnega izobraževanja, didaktične pripomočke ter metode dela.
-Raziskovalno-razvojna infrastruktura obsega, poleg opreme za hands-on in demonstracijske eksperimente, vrhunsko in sodobno opremo s področja akustike (parametrični zvočniki, sonarji) ter robotike (komplet programabilnih robotov s senzorji), ki je primerna za profesionalno uporabo in za raziskovalne projekte mladih.
-Informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo v centru je možno uporabljati po celotnem prostoru. Izvajalci imajo na razpolago tudi manjšo dvorano opremljeno z avdio-vizuelno komunikacijsko tehnologijo za predstavitve, pogovore, predavanja.

Podpora infrastrukturnega programa državnim in drugim vladnim organom ali resorjem pri izvajanju njihove službe

Program zagotavlja podporo organom po celotni vertikali izobraževalnega sistema ter organom iz drugih področij. Neformalno izkustveno raziskovalno učenje, inovativni didaktični in metodični pristopi pri poučevanju naravslovja, motiviranje in usposabljanje učiteljev za uporabo teh pristopov, spodbujanje raziskovanja med mladimi in sodelovanje z učitelji pri izvajanju raziskovalnih nalog so le nekateri elementi infrastrukturnega programa, ki vodijo v posodabljenje (ne)formalnega učenja in zagotavljanju podpore drugim organom.

Zavod RS za šolstvo OE Koper.
Nudenje pomoči pri svetovanju učiteljem naravoslovja pri izvajanju eksperimentov in didaktiki demonstracijskih eksperimentov, predstavitve in seznanjanje ravnateljev s sodobnimi tehničnimi vsebinami izbirnih predmetov, pomoč pri izvajanju tekmovanj iz naravoslovnega področja.

Vrtci, šole, fakultete.
Z izvajanjem delavnic, prikaza potujočega centra eksperimentov in drugih aktivnosti prenašamo primere dobre prakse v metodiko učenja naravoslovja in povezovanja neformalnega učenja z formalnim izobraževanjem. S primeri dobre prakse se uresničuje diseminacija rezultatov programa.
Tem ustanovam dajemo na razpolago prostor in opremo za izvajanje eksperimentalnih vaj, meritev, naravoslovnih dni …. ter nudimo podporo na izvedbeni ravni.
Učitelje in mlade uvajamo v raziskovalno dejavnost ter izvedbo raziskovalnih nalog.

Uradu RS za meroslovje zagotavljamo podporo pri promociji urada in znanosti z meroslovnega področja.

Organom iz drugih resornih področij je zagotovljena podpora na izvedbeni ravni v projektnih aktivnostih. Program posveča posebno skrb socialni pravičnosti in specifiki jezikovnega obmejnega okolja.

Resorno področje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Urada za mladino.
Brezplačna dostopnost do vsebin infrastrukturnega programa za otroke s posebnimi potrebami in iz manj spodbudnih okolij ter prilagojen način izvedbe aktivnosti v programu krepi optimalni razvoja otrok in mladih ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo ter druge pogoje. Zmanjšuje diskriminacijo in socialno izključenost oz. zagotavlja enake možnosti za vzgojo in izobraževanje mladih na področju neformalnega učenja iz socialno manj spodbudnih okolij. Posebno pozornost posveča tistim, ki utegnejo biti iz različnih razlogov prikrajšani (posebne potrebe, PUM, dolgotrajno bolni otroci, …)

Slovenci v zamejstvu, resorno področje Urada RS za slovence v zamejstvu in po svetu.
Z negovanjem in vzdrževanjem stikov z zamejskimi Slovenci skozi aktivnosti infrastrukturnega programa spodbujamo njihovo povezovanje z matično državo, kerpimo narodno in kulturno identiteto ter jezikovno zavest.

Italijanska narodna manjšina v Sloveniji, resorno področje Urada RS za narodnosti.
Na območju Slovenije, kjer živi italijanska narodna manjšina je urani jezik poleg slovenščine tudi italijanščina, pripadniki narodne skupnosti pa imajo zagotovljene posebne ustavne in zakonske pravice. Za šole in skupine z italijanskim učnim jezikom izvajamo infrastrukturni program v italijanščini.

Sodelovanje z uporabniki in drugimi infrastrukturnimi programi

Center eksperimentov Koper se programsko povezuje in sodeluje z izvajalci in infrastrukturnimi okolji, ki zasledujejo podobne skupne cilje.
Je konzorcijski partner v mrežnem timu Slovenske interdisciplinarne mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih v projektu SM RIS (Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013) in med glavnimi nosilci aktivnosti razvoja orodij popularizacije raziskovanja.

Sodeluje s Centrom eksperimentov Maribor, eHišo Nova Gorica, Science Centre Immaginario Scientifico di Trieste, center Expi Kočuha na Koroškem, Univerzo na Primorskem, Morsko biološko postajo Piran, Universita degli studi di Udine Dipartimento di fisica, Institut für Physik Universität Graz, Euro-sredozemsko univerzo ter drugimi.

Center eksperimentov Koper se vključuje v vsebinske mreže (Edukacija, mreža NVO za vseživljensko učenje; Omrežen.si Omrežena.si, krepitev socialnega kapitala mladih; MINOV vsebinska mreža NVO na področju Raziskovanja in Znanosti) pri pripravi in izvedbi projektov ter izmenjavi dobrih praks.

Prenesi priponke:

  • 0
(Skupno 165 obiskov, današnjih obiskov 1)